Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Prof. dr sci. med. Svetlana Dragojević - Dikić

Načelnik odeljenja Akušersko 1 Telefon:
+381 11 2068 222
e-mail: dragojevic.svetlana@gakfront.org 

BIOGRAFIJA
Rođena je 13.11.1958. godine u Beogradu.
Osmogodišnju školu i gimnaziju završila je u Beogradu sa odličnim uspehom.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 11.10.1982. god. sa srednjom ocenom 9,53.
Na Ginekološko-akušersku kliniku "Narodni front" u Beogradu zaposlila se 14.04.1985. god. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila je 29.05.1991. god.
Magistarski rad iz humane reprodukcije:"PRAĆENJE RASTA i RAZVOJA FOLIKULA U STIMULISANIM CIKLUSIMA PACIJENTKINJA ZA PROGRAM IN VITRO FERTILIZACIJE" odbranila je 21.11.1988. godine.
Doktorsku disertaciju:"ULOGA I ZNAČAJ DOPPLER SONOGRAFSKE DIJAGNOSTIKE U NADZORU SPONTANIH I STIMULISANIH CIKLUSA KOD INFERTILNIH PACIJENTKINJA" odbranila je 31.05.1996. godine.
Izabrana je u zvanje asistenta za predmet ginekologija i akušerstvo 28.05.1997. god. U toku devetogodišnjeg pedagoškog iskustva pokazala je izuzetan smisao u edukaciji studenata kao i lekara na specijalizaciji. Od školske 1997/98. godine predavač je na Katedri za poslediplomsku nastavu iz ginekologije i akušerstva (Humana reprodukcija), a od školske 1999/2000. godine aktivno vodi vežbe i vrši edukaciju inostranih studenata na engleskom jeziku. Izabrana je u zvanje docenta za predmet ginekologija i akušerstvo na sednici Izbornog Veća Medicinskog fakulteta u Beogradu održanoj 28.12.2005.godine, na osnovu čega je Stručno Veće za medicinske nauke Univerziteta u Beogradu dalo svoju saglasnost 17.02.2006.godine. U zvanje vanrednog profesora za isti predmet izabrana je na sednici Izbornog Veća Medicinskog fakulteta u Beogradu 28.12.2011.godine, na osnovu čega je Stručno Veće za medicinske nauke Univerziteta u Beogradu dalo svoju saglasnost 31.01.2012.godine.
Do sada je učestvovala u izradi 207 stručnih i naučnih radova (18 u CC/SCIE bazi), od kojih je 8 prezentovano po pozivu na internacionalnim kongresima. Većinu originalnih naučnih radova prezentovala je na nacionalnim, kao i internacionalnim kongresima i simpozijumima. Napisala je knjigu "REPRODUKTIVNA ENDOKRINOLOGIJA – Regulacija ovarijalnog i menstrualnog ciklusa i Indukcija ovulacije", a odluka o pozitivnoj recenziji ove knjige namenjene poslediplomskom usavršavanju lekara doneta je 18.12.2000. godine na Veću za poslediplomsku nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Kao predavač po pozivu učestvovala je na međunarodnim i nacionalnim skupovima i edukacionim centrima (ukupno 46 predavanje po pozivu, od toga 8 na međunarodnim skupovima.
Boravila je na stručnom usavršavanju u Londonu na Univerzitetskoj klinici "The London Hospital Medical College" i u Grčkoj na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu. Određena je za recenzenta (Sentinel reader) od 19.10.2006. godine za časopise: Evidence-Based Journals Group (ACP Journal Club, Evidence-Based Medicine, BMJ) od strane BMJ Publishing Group i McMaster Univerziteta; od 2007.godine za Archives of Gynecology and Obstetrics (Springer); od 2012. za časopise: The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research i International Journal of Fertility and Sterility.
Učestvovala je kao saradnik istraživačkog tima u projektu Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije: Multidisciplinarno istraživanje faktora rizika za nastanak tromboza u antifosfolipidnom sindromu (145020), od 2006. do 2010.godine (rukovodilac: Prof.Dragomir Marisavljević). Takođe je učestvovala kao saradnik istraživačkog tima u multicentričnoj studiji – EPIC II: The Extended Study on Prevalence of Infection in Intensive Care uz podršku European Society of Intensive Care Medicine, koja je sprovedena 2007. godine (rukovodilac: Prof.Jean-Louis Vincent). Saradnik je istraživačkog tima u internacionalnom projektu: Genetic Mutations as Etiological Factors in Premature Ovarian Failure od 2010. godine, čiji je rukovodilac: Prof.Farook Al-Azzawi – Gynaecology Research Unit, University Hospitals of Leicester. Takođe je stručni saradnik projekta: Unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite žena u menopauzi sa područja Beograda, pod pokroviteljstvom Sekretarijata za zdravlje Grada Beograda i Ginekološko-akušerske klinike "Narodni front" Univerziteta u Beogradu, u okviru koga je održala više predavanja na temu zdravstvene zaštite žena u menopauzi 2011.godine.
Član je: Američkog Udruženja za ultrazvuk u medicini (AIUM), Evropskog Udruženja za Humanu Reprodukciju i Embriologiju (ESHRE), Internacionalnog Udruženja Ginekološke Endokrinologije (ISGE), Internacionalnog Udruženja za Menopauzu (IMS), Evropskog Udruženja za Menopauzu i Andropauzu (EMAS), Predsedništva Jugoslovenskog / Srpskog Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini, Predsedništva Ginekološko-akušerske Sekcije SLD-a, Sekcije za fertilitet i sterilitet UGOJ-a, Predsedništva Sekcije za patologiju cerviksa i kolposkopiju UGOJ-a; član Stručnog odbora i potpredsednik Multidisciplinarnog Udruženja za menopauzu i andropauzu (MUMIA) pod pokroviteljstvom Ministarstva za zdravlje Republike Srbije, član Naučnog odbora časopisa Endocrinologia Gynaecologica Yugoslavica, kao i član Republičke Stručne Komisije za zdravstvenu zaštitu žena u menopauzi pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.
U toku rada na klinici iskazala je posebna interesovanja ka oblastima ginekološke endokrinologije, infertiliteta i sonografske dijagnostike, te je aktivno bila uključena u klinički, istraživački rad i uvođenje novih metoda iz ovih oblasti. Zbog svog dugogodišnjeg iskustva i uspešnog angažmana u rešavanju najsloženijih pitanja iz oblasti ginekološke endokrinologije i infertiliteta od 2000. godine je na klinici postavljena za šefa Odseka ginekološke endokrinologije odeljenja za infertilitet, a takođe 2006. godine i za saradnika u participiranju sprovođenja programa vantelesnog oplođenja na Odeljenju za Arteficijalne Reproduktivne Tehnologije.
Na osnovu njenog velikog i dugogodišnjeg iskustva na klinici se već dugi niz godina kod velikog broja pacijenata sa uspehom sprovodi tretman u okviru domena ginekološke endokrinologije, bilo da su u pitanju pacijentkinje u reproduktivnom periodu, adolescentkinje, pacijentkinje u menopauzalnoj tranziciji ili postmenopauzalnom periodu, sa poremećajima kao što su: disovulatorni / anovulatorni ciklusi kao posledica hipotalamo-pituitarne insuficijencije ili disfunkcije, PCO sindrom / PCO-like sindrom, različiti tipovi hirzutizma ovarijalno / adrenalnog porekla, stanja hiperprolaktinemije, disfunkcionalna uterusna krvavljenja i druge endokrinopatije i subendokrinopatije sa klasičnom ili modifikovanom kliničkom ekspresijom. Nakon odgovarajućih dijagnostičkih procedura, a prema aktuelnim naučnim saznanjima, sprovodi optimalan tretman u cilju korekcije odgovarajućeg poremećaja i rešavanja najsloženijih problema iz oblasti ginekološke endokrinologije, čime je u velikom procentu slučajeva omogućila rešavanje važnog životnog i medicinskog problema – infertiliteta. Takođe, u okviru menopauzalne medicine (spontane, arteficijalne menopauze, ili prevremene ovarijalne insuficijencije) uspešno sprovodi individualizovan tretman pacijentkinja prema odgovarajućim indikacijama, a u skladu sa faktorima rizika i propratnim oboljenjima, u smislu odabira maksimalno efikasnog preparata, njegove doze, načina i dužine aplikacije. Rezultati su publikovani u vodećim naučnim časopisima od međunarodnog značaja.
Na osnovu svog dugogodišnjeg stručnog iskustva dana 30.10.2006. godine imenovana je za načelnika Odeljenja Akušersko 1, koncipiranog kao deo najsavremenijeg odeljenja intenzivne i poluintenzivne nege apartmanskog tipa, a od 05.03.2013. godine i za člana Stručnog saveta klinike.
U svom dosadašnjem stručnom i naučnom radu pružila je značajan doprinos u razvoju zdravstvene delatnosti, unapređenju struke i sprovođenju novih dijagnostičkih i terapijskih procedura. Ispoljila je inventivnu angažovanost vrednu pažnje na kliničkim istraživanjima, unapređenju timskog rada i povezivanju stručnjaka iz različitih institucija u našoj zemlji i inostranstvu prilikom stručnih usavršavanja u inostranstvu i prezentacijom svojih iskustava na inostranim kongresima, simpozijumima i seminarima.