Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Prof. dr sci. med. Živko Perišić

Načelnik Odeljenja laboratorije Telefon:
+ 381 11 2068 207 
e-mail: perisic.zivko@gakfront.org

BIOGRAFSKI PODACI
Datum rođenja: 30.07.1956. godine. 
Na Medicinski fakultet u Beogradu upisao se 1975. godine, a diplomirao 10.09.1980. godine (studirao 4 godine i 11 meseci), sa srednjom ocenom 9,06. U toku studija četiri godine radio kao demonstrator na predmetu Histologija sa embriologijom. Pored toga bio je odgovorni urednik Medicinskog podmlatka, stručnog časopisa studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu. Obavezan lekarski staž završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 16.09.1981. godine, a stručni ispit položio 02.10.1981. godine. U toku 1981. i 1982. godine radio kao volonter u dispanzeru za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Doma zdravlja "Dr Simo Milošević" u Beogradu. U toku 1983. godine po dolasku sa odsluženja redovnog vojnog roka, kraće vreme radio kao lekar opšte medicine u Domu zdravlja Zemun i hitnoj službi Doma zdravlja u Mladenovcu, kao i u službi za pregled preminulih lica u Beogradu. Od 17.10.1983. godine nalazi se u stalnom radnom odnosu u GAK "Narodni front" u Beogradu.
Na mestu načelnika Odeljenja za ranu dijagnostiku karcinoma Klinike nalazi se kontinuirano od 1997. godine. Od stranih jezika govori engleski, francuski i ruski. 
Osnivač Centra za projekte u oblasti zdravstva - "CEPOZ". Predsednik sekcije za eksfolijativnu citologiju i citodijagnostiku Srpskog Lekarskog Društva od 25. 05. 2003. godine. 
Generalni sekretar Sekcije za kolposkopiju i cervikalnu patologiju UGOJ od 12.12.2003.godine. 
U toku 2002. i 2003. godine konsultant i predavač NVO Medicine du monde, Save de life i WHO. 
Učesnik u projektu Molekularna heterogenost solidnih tumora ovarijuma (vođa projekta Dr Siniša Radulović). 
Delegat Srbije i Crne Gore na generalnoj skupštini European federation for colposcopy 24.01.2004.godine. 
Glavni i odgovorni urednik časopisa Cytology and Cancer Screening. 
Oženjen je i ima dve ćerke.
STRUČNO-NAUČNI RAD
1. Specijalizacija ginekologije i akušerstva odobrena mu je 26. 04. 1985. godine, a specijalistički ispit položio je sa odličnom ocenom 01. 11. 1988. godine. 
2. Septembra 1980. godine upisao poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, grupa Humana reprodukcija. Magistarski rad "Praćenje promena na epitelu grlića materice za vreme trudnoće i posle porođaja metodom kolposkopije i citologije" (mentor - prof dr Mladen Bročić) odbranio sa odličnom ocenom 20. 04. 1983. godine. 
3. Izrada doktorske disertacije odobrena 06. 01. 1987. godine. Doktorsku tezu pod nazivom "Problemi patologije grlića materice u perinatalnom dobu" (mentor - prof. dr Radmio Jovanović) odbranio sa odlikom 19. 06. 1991. godine. 
4. U zvanje asistenta za predmet ginekologija i akušerstvo za nastavnu bazu GAK ''Narodni front'' prvi put izabran na sednici Izbornog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu 28. 05. 1997. godine, a na čiju odluku je stručno veće za medicinske nauke Univerziteta u Beogradu dalo svoju saglasnost 03. 06. 1997. godine. Ponovo izabran u zvanje asistenta 13. 06. 2001. godine. Drugi put reizabran u zvanje asistenta 25. 05. 2005. godine. U zvanje docenta izabran na sednici Izbornog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu decembra 2005. godine, što je potvrđeno na Veću za medicinske nauke Univerziteta u Beogradu 16. 02. 2006. godine. U zvanje vanrednog profesora za isti predmet izabran je na sednici Izbornog Veća Medicinskog fakulteta u Beogradu 28.12.2011.godine, na osnovu čega je Stručno Veće za medicinske nauke Univerziteta u Beogradu dalo svoju saglasnost 31.01.2012.godine. 
5. U toku 1981. godine završio kurseve iz Eksfolijativne citologije i Kolposkopske dijagnostike na Ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra Medicinskog fakulteta u Beogradu. 
Na stručnom usavršavanju na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Poznanju (Poljska) proveo 15 dana juna 1989. godine. 
Godine 1990. završio Jugoslovensku školu ultrazvuka u Kragujevcu.
Za stručni i naučni rad dobio 1979. godine nagradu Medicinskog fakulteta u Beogradu, 
1980. godine nagradu iz fonda "Prof. dr Đurica Đorđević", Priznanje "4. april" i zahvalnicu za stručni i naučno-istraživački rad Predsedništva KKSSO Medicinskog fakulteta. 
Od 1983. godine izuzetno je angažovan u sekcijama Srpskog lekarskog društva (ginekološko-akušerskoj, Sekciji za citologiju i citodijagnostiku, ultrazvučnoj, perinatalnoj), za šta je više puta dobio priznanja. 
Već 23 godine se bavi prevencijom i ranim otkrivanjem i lečenjem karcinoma grlića materice i seksualno prenosivih bolesti. 
Učestvuje od 1984. godine u edukaciji lekara ginekologa, na kursevima kolposkopske i citološke dijagnostike, a od 1996. godine je redovan predavač u Jugoslovenskoj školi za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju. 
Predavač po pozivu na Advanced Colposcopy Course u organizaciji IFCPC i u školi za unapređenje reproduktivnog zdravlja i planiranje porodice, pri Centru za kontinuiranu edukaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu. 
Pored obavljanja redovnih dužnosti asistenta u vođenju praktične nastave studentima pete i šeste godine medicine, učestvuje u teoretskoj nastavi na engleskom jeziku, izbornoj nastavi (teoretskoj i praktičnoj) za studente pete godine, kao i teoretskoj i praktičnoj nastavi lekarima na specijalizaciji ginekologije i akušerstva. 
Dr Živko Perišić je do sada publikovao preko 190 stručno-naučnih radova. Ima preko 60 saopštenih radova i predavanja po pozivu, od čega su 4 po pozivu na međunarodnim skupovima. Radove izlagao na kongresima i drugim stručnim sastancima u zemlji i inostranstvu. Samostalno i kao koautor objavio ukupno osamnaest knjiga iz oblasti ginekologije i akušerstva, od kojih su sedam iz oblasti kolposkopije, citologije i seksualno prenosivih bolesti. 
2001. godine objavio interaktivni CD-ROM ''Kolposkopska dijagnostika-videokolposkopija'', prvi CD iz oblasti gineokologije kod nas, prihvaćen kao nastavno sredstvo od strane Veća za poslediplomsku nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu. U poslednje četiri godine objavio četrnaest elektronskih knjiga (CD) iz oblasti ginekologije i akušerstva i primene informacionih tehnologija u ginekologiji.
2003. godine objavljuje knjigu ''Praktikum iz ginekologije'' i CD-ROM ''Praktikum iz ginekologije sa atlasom'', koji su takođe prihvaćeni kao nastavno sredstvo od strane Veća za poslediplomsku nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Medicinskom fakultetu 2004.godine je podneo rukopis knjige ''Integralna kolposkopija'', a Veće za poslediplomsku nastavu odredilo je recenzente. 2009.godine u Briselu dobio priznanje ’’Biser mudrosti’’ za doprinos uspostavljanju nacionalnog programa za prevenciju karcinoma grlića materice u Srbiji.