Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Ass dr Rastko Maglić

Specijalista ginekologije i akušerstva Telefon:
+381 11 2068 351
e-mail: maglic.rastko@gakfront.org

A. OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

 

–Ime, srednje ime i prezime                             Dr Rastko Kosta Maglić

–Datum i mesto rođenja:                                  Rođen 30. aprila 1966. godine u Beogradu.

–Ustanova gde je zaposlen:                             GAK »Narodni front«

–Zvanje / radno mesto                                     Lekar specijalista ginekologije i akušerstva

Šef odseka minimalno invanzivne dijagnostike Odeljenja konzervativne ginekologije ; 

–Naučna oblast                                                            Ginekologija i akušerstvo

 

B. STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

 

Osnovne studije i radni odnos

Studije medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisuje školske 1984/1985. godine.

Diplomirao je 1991. godine, sa prosečnom ocenom 9,03  (devet, nula tri).

Obavezan lekarski staž obavlja na Medicinskom fakultetu u Beogradu, zaposlen na radnom mestu doktor medicine - pripravnik.

Stručni ispit za doktora medicine položio je decembra 1992. godine.

Zasniva radni odnos u Ginekološko-akušerskoj klinici „Narodni front“ 1993 godine.

Zaposlen u stalnom radnom odnosu na Klinici od 27. marta 1995. Nakon položenog specijalističkog ispita 1997. godine radi kao specijalista ginekolog-akušer na Odeljenju za ultrazvuk. Od septembra 1997. radi kao specijalista ginekolog-akušer na Odeljenju steriliteta. Od novembra 2003. obavlja dužnosti šefa odseka laparoskopije odeljenja operativnog steriliteta do februara 2007.

Od 2009. godine specijalista na odseku inflamatorne Ginekologije odeljenja konzervativne ginekologije.

Od februara 2014 godine je šef odseka minimalno invazivne dijagnostike odeljenja konzervativne ginekologije.

Poslediplomske studije

Magistarske studije iz oblasti Humane reprodukcije na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisuje 1992/1993. godine, a odbranio je magisarsku tezu 17. jula 2002. pod nazivom: "Dijagnostička vrednost color Doppler ultrasonografije za otkrivanje tumora germinativnih ćelija jajnika".

Specijalizacija

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva upisuje 1993/94. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a specijalistički ispit polaže sa odlikom, ocena 5, 1997. godine

 

Ostalo

Kompjuterske veštine:  MS Office, internet pretraživači, kao i ostali programi potrebni u domenu poslovne primene.

Govori tečno engleski jezik.

 

C. NAUČNI I STRUČNI RAD

 

Autor i koautor je 67 naučnih i stručnih radova, od kojih je 1 rad objavljen in extenso u časopisu sa JCR liste, istaknuti međunarodni časopis (M22 klasifikacija Ministarstva prosvete i nauke);1 rad indeksiran u Medline-u; 5 celih radova objavljenih u časopisima koji nisu indeksirani u Medline-u; 3 rada objavljena u celosti u zborniku medjunarodnog skupa; 13 radova objavljenih u celosti u zbornicima nacionalnog skupa; 32 rada objavljenih u izvodu u zbornicima medjunarodnih skupova; 9 radova u izvodu u zbornicima nacionalnih skupova.

Autor je 3 poglavlja u knjigama.

 

  1. Predavanje po pozivu na međunarodnim i domaćim skupovima

 

Predavač po pozivu u Jugoslovenskoj školi ultrazvuka od 1998. do 2010. godine: "Razvojne anomalije unutrašnjih genitalija i strana tela u uterusu", “Mogućnosti color dopplera u dijagnostici endometrioze”,

Mentor i predavač u Udruženju za ginekološku endoskopiju Srbije.

Predavač u Školi za unapredjenje reproduktivnog zdravlja i planiranje porodice Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu, april 2004. godine.

Predavač po pozivu u Centru za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta univerziteta u Novom Sadu “Bazični kurs iz ginekološke laparoskopije”,  april 2004. godine.

Predavač po pozivu u Školi za unapredjenje reproduktivnog zdravlja i planiranje porodice Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu “Bazični kurs iz ginekološke laparoskopije”,  februar 2006. godine .

Predavač po pozivu u Centru za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta univerziteta u Novom Sadu “Edukativni seminar – Histeroskopija” april 2006. godine.

Predavač po pozivu u Centru za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta univerziteta u Novom Sadu “Bazični kurs iz ginekološke laparoskopije”,  februar 2007. godine

Predavač po pozivu “Laparoskopski asistirane operacije u ginekologiji” na I Simpozijumu Minimalno invazivne ginekološke hirurgije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 26 i 27 maj 2006. god.

Instruktor praktične i teoretske nastave UGESa (Udruženja Ginekološke Endoskopije Srbije) od 2004. godine.

 

  1. Učešće u projektima; saradnja sa drugim naučnim institucijama, međunaroda saradnja

 

Autor i odgovorna osoba za sprovođenje projekta međunarodne saradnje Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške i GAK “Narodni front”, Beograd,  br 2060334 – MIER-09.06.2006 pod nazivom: Introduction of one day surgery in gynecology desease management in Gyn&Obst. Clinic “Narodni front” in Belgrade. 2006/2007 godine.

 

  1. Druga dostignuća (recenzije, recenzije u časopisima, sekcije, udruženja)

 

Predsednik Udruženja za ginekološku endoskopiju Srbije (UGES) od 1.1.2014. godine.

Član predsedništva i sekretar Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini Srbije.

Sekretar Udruženja za ginekološku laparoskopiju Srbije (UGES) (do 2014 god).

Član ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology).

Član AAGL (American Asociation for Gynecologic Laparoscopy).

 

  1. Usavršavanja i kontinuirana medicinska edukacija

 

Diploma Jugoslovenske škole ultrazvuka , Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini Srbije, Kragujevac (1994. godine)

Završen bazični kurs sa teorijskom i praktičnom nastavom iz laparoskopske hirurgije, Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju i interventne tehnike (1997. godine)

Certifikat učešća u radu Workshopa ENDOGYN 2000. – videoendoskopska hirurgija u ginekologiji, Beograd (2000. godine)

Fellowship in Tokushukai Medical Corporation – in Shonan Kamakura General Hospital, Kamakura, Kanagawa, Japan, 17th July – 20th August  2003. (stručna međunarodna Japansko - Srpska saradnja)

Platinasta povelja (10 god rada) Edukacionog centra Srbije, Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini Srbije, Kragujevac (2005. godine)

Prisustvovao i učestvovao u “Naprednom Workshop-u – laparoskopija u ginekološkoj onkologiji”, GAK Narodni front, Beograd (2005. god)

Certificate of participation in Advanced Minimaly Invasive Operating Techniques in Gynaecology (Curriculum III) at the European Surgical Institute in Hamburg-Norderstedt (Germany) (further medical training course accreditation no 13255, with 20 points) 15th and 16th june 2006.

 

Posebne profesionalne aktivnosti

 

Od 1997. godine se bavim laparoskopskom operativom u ginekologiji i akušerstvu. U poslednje 4 god operišem ili asistiram  preko 250 (prosečan broj) laparoskopkih operacija i preko 150 klasičnih operacija godišnje.

Posedujem III stepen veštine u laparoskopskoj hirurgiji (Certificate of participation in Advanced Minimaly Invasive Operating Techniques in Gynaecology (Curriculum III) at the European Surgical Institute in Hamburg-Norderstedt (Germany) (further medical training course accreditation no 13255)

 Od 2003.godine sam obavljajući dužnosti šefa odseka laparoskopije obavio praktičnu obuku većeg broja kolega iz GAK “narodni front” i drugih centara u Srbiji iz oblasti laparoskopske hirurgije i histeroskopije.

U okviru predsedništva UGESa, od njegovog osnivanja,  aktivno učestvujem u projektovanju obuke i formiranju standarda rada u ovoj oblasti ginekološke hirurgije.

Sprovođenjem međunarodnog projekta: “Introduction of one day surgery in gynecology desease management in Gyn&Obst. Clinic “Narodni front” in belgrade”, u skladu sa stremljenjima Ministarstva za zdravlje Srbije i interesima Klinike “Narodni front”, učestvujem aktivno u daljem razvoju ove ginekološke hirurške grane u Beogradu i Srbiji.

Od 2014, nakon izbora za Predsednika UGESA, rukovodim ovom organizacijom u cilju širenja metode, uvodjenja u šifarnike RZZO-a, edukacije lekara i učešća u radu međunarodnih asocijacija.