Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Prava pacijenata

U skladu sa Zakonom o pravima pacijenata („Sl. Glasnik RS“, br. 45/2013) koji je stupio na snagu 30.05.2013. godine, pacijentima se obezbeđuje jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima i uz poštovanje njegovih ličnih stavova. 

Pored toga pacijentima se obezbeđuje pravo na: 

 • dostupnost zdravstvene zaštite,
 • informacije,
 • preventivne mere,
 • kvalitetno pružanje zdravstvene usluge,
 • bezbednost pacijenta,
 • obaveštenje,
 • slobodan izbor,
 • drugo stručno mišljenje,
 • privatnost i poverljivost,
 • pristanak, 
 • uvid u medicinsku dokumentaciju,
 • pravo na naknadu štete,
 • poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta.

Podaci o zdravstvenom stanju, odnosno podaci iz medicinske dokumentacije, spadaju u podatke o ličnosti i predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti pacijenta. Podatke o zdravstvenom stanju pacijenta, dužni su da čuvaju svi zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici, kao i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi, organizacionoj jedinici visokoškolske ustanove zdravstvene struke koja obavlja zdravstvenu delatnost, drugom pravnom licu koje obavljaju određene poslove iz zdravstvene delatnosti u skladu sa zakonom, organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i pravnom licu koje obavlja poslove dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kod kojih je pacijent zdrvstveno osiguran, a kojima su ti podaci dostupni i potrebni radi ostvarivanja zakonom utvrđenih prava. Dužnost čuvanja podataka iz medicinske dokumentacije, nadležni zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici kao i druga lica zaposlena kod poslodavca, mogu biti oslobođena samo na osnovu pismenog pristanka pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili na osnovu odluke suda.
 
Pacijent ima pravo na uvid u svoju medicinsku dokumentaciju. U slučaju da je pacijent dete, odnosno lice lišeno poslovne sposobnosti, pravo uvida u medicinsku dokumentaciju ima zakonski zastupnik, osim u slučaju kada je dete navršilo 15 godina života i kada je sposobno za rasuđivanje, tada  dete ima pravo na poverljivost podataka koji se nalaze u njegovoj medicinskoj dokumentaciji. Nadležan zdravstveni radnik i pored zahteva deteta da se informacije o njegovom zdravstvenom stanju ne saopšte njegovom zakonskom zastupniku, dužan je da u slučaju ozbiljne opasnosti po život i zdravlje deteta, informacije o njegovom zdravstvenom stanju saopšti njegovom zakonskom zastupniku.

Pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik ima pravo na kopiju medicinske dokumentacije i snosi neophodne troškove izrade kopije medicinske dokumentacije. Izvod, odnosno kopiju medicinske dokumentacije za umrlog člana porodice mogu se dati punoletnom članu uže porodice, odnosno zakonskom zastupniku, na njegov zahtev, radi ostvarivanja zakonom utvrđenih prava. 
 

Pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko pravo iz oblasti zdravstvene zaštite, ima pravo da podnese prigovor zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada ili direktoru zdravstvene ustanove, odnosno osnivaču privatne prakse ili savetniku za zaštitu prava pacijaneta. Kancelarija za zaštitu prava pacijenata za čitavu teritoriju grada Beograda nalazi se u ul. Tiršova br. 1, kancelarija broj 9. 
 
radno vreme: radnim danom od 9 do 15 časova
telefon: 011/ 360 56 34 
e-mail: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs