Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Osnivanje i razvoj

O NAMA

Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front“ je kurativno-preventivna ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu u okviru svoje specijalnosti stanovnicima grada Beograda, Republike Srbije, vrlo često i šire, kao i onima koji se nalaze u diplomatskoj službi u Srbiji. 

Klinika je počela je sa radom 1. marta 1955. Godine, a u njenom sastavu nalaze se dnevna bolnica i porodilište. 
Rešenjem Saveta za narodno zdravlje Skupština grada Beograda br. 215/1958, Ginekološko-akušerska klinika Narodni front je registrovana kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu.

 

PREVENTIVNA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA

U obavljanju zdravstvene delatnosti, Klinika pruža preventivne dijagnostičke i terapijske zdravstvene usluge iz oblasti zdravstvene zaštite, odgovarajućih užih specijalnosti iz ginekologije i akušerstva, pedijatrije, transfuzije, medicinske biohemije i interne medicine. 

Pri sprovođenju zdravstvene zaštite, Klinika obavlja sledeće poslove:

  • Specijalizovanu polikliničku i bolničku zdravstvenu delatnost

  • Prati zdravstveno stanje žena i novorođenčadi i predlaže mere za unapređenje istog

  • Istražuje i otkriva uzroke, pojave kao i načine i mere za sprovođenje, sprečavanje i suzbijanje, kao i rano otkrivanje, dijagnostiku i lečenje bolesti u oblasti ginekologije, akušerstva i neonatologije

  • Prati, sprovodi i stručno i naučno utvrđuje metode prevencije, dijagnostike i lečenja

  • Utvrđuje i prati sprovođenje stručno medicinskih doktrinarnih stavova u oblasti ginekologije i akušerstva i pruža stručnu metodološku pomoć u njihovom sprovođenju drugim zdravstvenim ustanovama

  • Obavlja uže specijalizovane, preventivne dijagnostičke i terapijske zdravstvene usluge u ambulantno-polikliničkim i bolničkim uslovima

  • Učestvuje u predlaganju i sprovođenju programa za zdravstvenu zaštitu žena i dece

  • Sprovodi školovanje, stručno usavršavanje, specijalizaciju i užu specijalizaciju za svoje zdravstvene radnike i zdravstvene radnike drugih ustanova

  • Organizuje i sprovodi unutrašnji nadzor nad stručnim radom zdravstvenih saradnika i zdravstvenih radnika, učestvuje u sprovođenju nadzora nad stručnim radom zdravstvenih ustanova u oblasti zdravstvene zaštite žena

  • Sprovodi mere za vreme elementarnih nepogoda i drugih vanrednih stanja