Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
Prim. dr Aleksandar Ćurković

Specijalista ginekologije i akušerstva, Odeljenje porodilišta Telefon:
+381 11 2068 252

Rođen u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio u Kruševcu, sa odličnim uspehom u obe, diplomom Vuk Stefanović Karadžić, takođe u obe, i kao đak generacije u osnovnoj i srednjoj školi. Medicinski fakultet u Beogradu upisao 1989. godine i završio u roku 1995. godinesa prosekom 9.32, uz korekcioni faktor 9.56. Diplomski rad sa temom „Kronova bolest“ kao dijagnostički problem odbranio sa ocenom 10, mentor Doc. dr Tomica Milosavljević, Prof. dr Pavle Simić predsednik Komisije i Ass. dr Milenko Uglješić, član Komisije za odbranu diplomskog rada.
Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva upisao 1998. Godine i zbog 13-to mesečnog prekida zbog učestvovanja u ratu, završio 2003. godine, položivši specijalistički ispit, pred 1. Komisijom u sastavu Prof. dr Miloš Cvetković, predsednik, Prof. dr Nebojša Radunović i Prof. dr Mladenko Vasiljević, članovi, sa ocenom 5.
Poslediplomske studije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, smeru Humane reprodukcije, položivši usmeni magistarski ispit sa odličnom ocenom, kao i odbranivši magistarsku tezu pod nazivom „Način završavanja prevremenih porođaja i njihov uticaj na morbiditet majke i stanje neonatusa“ 2010. godine sa, takođe, odličnom ocenom. Mentor Prof. dr Neđo Čutura, pred Komisijom u sastavu Prof. dr Mladenko Vasiljević, predsednik, Prof. dr Slobodan Runić i Prof. dr Ljiljana Mirković, članovi.
Subspecijalističke studije iz perinatologije započeo na Univerzitetu u Novom Sadu, oblast perinatologije, položio usmeni ispit sa odličnom ocenom i odbranio rad pod temom „Carski rez kao način završavanja prevremenog porođaja – uticaj na morbiditet i mortalitet majki i novorođenčadi“, sa odličnom ocenom, 2010. godine. U procesu je polaganje diferencije ispita.
Zvanje Primarijusa stekao 2014. godine.
Doktorska teza iz oblasti humane reprodukcije je odobrena na Univerzitetu u Beogradu.
Učesnik međunarodnog projekta Placenta, kao regionalni menadžer i korespondent za temu „Placentni ishod u prenetim trudnoćama“. Projekat je sponzorisan od strane Ministarstva zdravlja i sporta, Kraljevine Holandije i odobren 1.1.2008. godine, sa licencom broj 23896/07, obnovljenom na regionalnom nivou 2013. Godine. Predsednik je borda projekta: Prof Frederik van Voolen.
Saradnik je na međunarodnom projektu projektu „Maligniteti i trudnoća“, od juna 2012. godine, na delu projekta „Neginekološki maliginiteti i trudnoća“, sa odobrenjem broj 112/2011.
Završio je Jugoslovensku školu ultrazvuka u Kragujevcu 2001. godine, kao i Školu kolposkopije i patologiju cerviksa 2001. godine.
Od 2008. godine je član Predsedništva i Skupštine Ginekološko akušerske sekcije SLD, a od 2010. prvi sekretar Predsedništva. Član je Predsedništva Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije, kao i Udruženja za perinatalnu medicinu Srbije.
Na stručnom usavršavanju je proveo godinu dana na Odseku prevremenih porođaja i rizičnih trudnoća Univerzitetske Klinike u Nejmangenu, Holandija, mentor Prof. dr Rudi Kiršner, 2003. godine. Na Ginekološkoj Klinici Mohatir, Kuala Lumpur, Malezija, proveo je mesec dana, 2005. godine. Mentor Prof. dr R.R. Sing.
Autor je i koautor 117 naučno stručnih radova, objavljenih u domaćim i stranim časopisima, zbornicima radova i rezimea. Aktivno je učestvovao na 10 kongresa iz oblasti perinatologije, u poslednjih 11 godina.
Od 2010. godine je stalni stručni saradnik borda Međunarodnog simpozijuma Dijabetes u trudnoći, pod okriljem Evropskog udruženja za perinatalnu medicinu. Od 2011. godine je imenovan u Bord stalnih stručnih saradnika u oblasti maligniteta u trudnoći, a pod okriljem istog udruženja (Evropsko udruženje za perinatalnu medicinu).
Usko stručno polje interesovanjamu je perinatologija, primenjeno akušerstvo, a u poslednje vreme i onkološka ginekologija.
U stalnom je radnom odnosu na GAK Narodni front, Beograd od 3.9.2001. godine. Broj licence 100284. Oženjen je i otac trojice sinova.