Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
ODELjENjE LABORATORIJE

Načelnik:
Prof. dr sci. med. Živko Perišić Glavna sestra:
Lab. tehničar Nataša Kovačević Telefoni:
011/2068-302

Mr Daniela Ardalić, zamenik načelnika, šef odseka odeljenja medicinkse biohemije

Dr Zlatica Čakić, šef odseka mikrobiologije

Dr Marijana Cimbaljević, šef odseka patološke anatomije sa prosekturom

Dr Milica Džinić, šef odseka za ranu dijagnostiku karcinoma

Dr Ivana Joksić, šef odseka medicinske genetike

Dr Ivana Pešić Stevanović, šef odseka za transfuziologiju sa bolničkom bankom krvi

 

Laboratorija kao baza kliničkog rada sastoji se iz više odseka, koji su međusobno povezani, što je osnovni preduslov za kvalitetno funkcionisanje jedne klinike.

Svojim radom laboratorija omogućava:

 1. Potvrdu ili odbacivanje dijagnoze
 2. Pravilno vođenje pacijenata
 3. Pravilnu prognozu
 4. Otkrivanje bolesti putem "screening" ispitivanja
 5. Praćenje terapije

Laboratoriju čine odseci:

 1. Kliničko biohemijska laboratorija sa hormonskom dijagnostikom  i hematologijom
 2. Rana dijagnostika karcinoma
 3. Patološka anatomija sa prosekturom
 4. Mikrobiologija
 5. Genetska laboratorija
 6. Kabinet za transfuziju krvi

Svi testovi se obavljaju na savremenim aparatima u skladu sa dobrom laboratorijskom praksom pod rukovodstvom stručnog tima.

1.KLINIČKO BIOHEMIJSKA LABORATORIJA SA HORMONSKOM DIJAGNOSTIKOM  I HEMATOLOGIJOM

Ljudski resursi:

Dr.sci.med. spec.med.bioh. Jovana Petrović

Dipl. Ph. Spec.med.bioh. Daniela Ardalić

Laboratorijski tehničari:

Lenka Ranđelov, Frosina Đorić, Božica Beserovac, Milojko Belušević, Nataša Darijević, Julijana Đenić, Gordana Jocić, Ljiljana Marković, Milica Milanović, Sanja Ratković, Jovana Stanisavljević, Biljana Skadrić, Tatjana Stojanov, Ivana Tufegdžić, Radica Živanović.

1.a Klinička Biohemija

Biohemijske analize koje radimo su: urea, glikemija, proteini, albumini, acidum uricum, totalni i direktni bilirubin, holesterol, trigliceridi, transaminaze, natrijum, kalijum, kalcijum, hloridi, Ggt, CRP,  kompletan pregledurina. Po potrebi se iste analize rade i bebama.

Kod trudnica radimo i testove:

 1. OGTT - kod sumnje na gestacijski dijabetes, na zahtev lekara trudnicama se radi OGTT, sa opterećenjem od 50, 75 ili 100 grama glukoze.
 2. Kreatinin klirens i proteine u urinu radimo trudnicama, na zahtev lekara

Da bi gore navedene analize bile urađene, potrebno je i da pacijentkinja sakupi 24h urin.

1.b Hematologija

U hematološkoj laboratoriji radimo standardne analize: krvne slika, sedimentacija, vreme krvarenja  i  vreme koagulacije. Svi hematološki i biohemijski parametri koje radimo su značajni  za procenjivanje i praćenje  stanja pacijenata, a neophodni su kod  svih urgentnih stanja. Upravo zato se biohemijske  i hematološke analize u našoj laboratoriji rade 24 h, sve dane u godini. (Svakoj pacijentkinji se odmah po prijemu traže i urade hematološke i biohemijske analize). Ovo podrazumeva visoku obučenost i odgovornost  laboranata koji  te analize izvode i  potrebu da se funkcioniše i radi kao tim.

1.c Hormonska dijagnostika

Double i Triple test  se rade kao skrining testovi radi otkrivanja genetskih anomalija u trudnoći. Sve trudnice koje  po testu imaju veći rizik od prihvatljivog  ginekolog upućuje genetičaru.

Radi provere hormonskog statusa kao i kod pripreme za IVF  rade se hormonske analize:  Estradiol, LH,FSH,Progesteron, Prolaktin, Testosteron, T3,T4,TSH(hormoni štitne žlezde). Na zahtev lekara: βHcG( kao marker trudnoće) i po potrebi Ca 125 (tumor marker).

Izuzetan je značaj svakog navedenog hormonskog parametra  i tu se još jednom potvrđuje značaj visoke obučenosti i odgovornosti laboranata koji rade te analize.

2.  RANA DIJAGNOSTIKA KARCINOMA

Šef odseka: Dr Milica Džinić

Lekari: Dr Saša Tucaković- Jovanović, Dr Ljiljana Dimitrijević- Lesendrić, Dr Rada Vugdelić, Dr Naida Stanković, Dr Milena Zamurović. Pred njih citološku i kolposkopsku dijagnostiku aktivno rade: Dr Vesna Kršić, Dr Svetlana Popovac i Dr Biljana Jocić- Pivač.

Laborantorijski tehničari: Ružica Vujadinović, Ljiljana Bogićević.

Ginekološko- akušerske sestre: Suzana Živanović, Radojka Đoković, Jasmina Romčević i medicinska sestra Milica Radović.

DELATNOST

Pored kompletne dijagnostike grlića materice, vagine i vulve, u kolposkopskim ambulantama, lekari odeljenja za ranu dijagnostiku karcinoma u laboratoriji Klinike rade citološku dijagnostiku.

Uz kolposkopsku i citološku dijagnostiku, svi lekari rade permanentno na obuci lekara na specijalizaciji i specijalista u okviru kurseva kolposkopije (dvomesečna obuka) i citologije.

Edukativni centar za ginekološku citodijagnostiku postoji više od 40 godina. U tom periodu kurseve citologije (osnovni šestomesečni, napredni dvonedeljni i jednodnevni) završilo je preko 600 polaznika.

Pored osnovne delatnosti lekari ova dva odeljenja učestvuju u izvođenju kompletnog procesa rada na Klinici (operaciona sala, radna ambulanta, dežurstva, druga dijagnostička odeljenja) i bave se naučno-istraživačkim radom.

Pored osnove delatnosti citološke dijagnostike na malignitet u planu odeljenja laboratorije je i uvođenje metode HPV dijagnostike, citologije iz tečne podloge, automatizacija pripreme i bojenja preparata. Od 2006.godine nabavljen je veći broja mikroskopa za citološku, histopatološku i mikrobiološku dijagnostiku. Nabavljeni su diskusioni mikroskopi  sa  tzv. mostom, video kamerom, monitorima i digitalnim fotoaparatom (za edukaciju lekara na kursu iz citologije). Obzirom na potrebu uvođenja informacionih tehnologija nabavljeni su moderni kompjuteri i izvršeno je umrežavanje istih u jedinstvenu celinu, kako bi još više podigli nivo zdravstvenih usluga.

3.PATOLOŠKA ANATOMIJA SA PROSEKTUROM

Šef odseka: Dr Igor Kuzmanović, specijalista patološke anatomije

Lekari: Dr Marijana Cimbaljević, specijalista patološke anatomije, Dr Mirjana Vujić, specijalista patološke anatomije, Dr Ivana Perović, specijalista patološke anatomije

Odgovorni laborant: Nataša Kovačević

Laboranti: Ivana Fara, Marina Jocić, Slavica Filipović, Milina Biočanin, Radmila Davidović

Odsek patološke anatomije sa prosekturom bavi se standardnom obradom tkiva dobijenim operativnim putem ili biopsijomi eksplorativnom kiretažom, ex tempore dijagnostikom u toku operativnog zahvata, citološkom analizom punktata i ispiraka abdominalne duplje a rade se i konsultativne morfološke analize na donetim parafinskim blokovima, predhodno obrađenim u drugim ustanovama. Laboratorija na godišnjem nivou obrađuje oko 10000 slučajeva, a rezultate analiza pacijent dobija 8-10 dana nakon intervencije. Tokom 2014. godine u planu je uvođenje imunohistohemijske analize koja će znatno doprineti boljoj dijagnostici pre svega tumorskih promena. Patohistološki nalazi podrazumevaju i kompletan “staging” kod malignih tumora, neophodan za donošenje konzilijarne odluke o daljem lečenju pacijenta. Rezultati analiza koje se obavljaju u našoj Histopatološkoj laboratoriji predstavljaju vrhunsku dijagnostiku i omogućavaju kliničarima da adekvatno pristupe daljem lečenju pacijenata sa optimalnim izlgedima za uspeh.  Međutim i na odseku patološke anatomije, kao i uopšte u celoj laboratoriji neophodna je nova oprema, bez koje je rad izuzetno težak. Od prioritenog  značaja za odsek histopatologije je nabavka dva vrhunska mikroskopa sa kamerama povezanim u kompjuterski sistem sa mogućnošću video konsultacije sa drugim referentnim centrima.

4. MIKROBIOLOGIJA

Šef odseka: Dr Zlatica Čakić, spec. Mikrobiologije sa parazitologijom

Lekari: Dr Marina Stojković, spec. Mikrobiologije sa parazitologijom

Dr DijanaTasić, lekar na specijalizaciji iz mikrobiologije sa parazitologijom i akademskim studijama iz virusologije

Odgovorni tehničar: Olivera Kostić, viši laboratorijski tehničar.

Laboratorijski tehničari:  Bugarić Mila, Mrkaljević Tanja, Radojević Svetlana.

Odsek za mikrobiologiju GAK “Narodni front” obavlja specijalističku i visokospecijalizovanu laboratorijsko- dijagnostičku zdravstvenu delatnost.

Mikrobiološka dijagnostika iz kliničkih materijala predstavlja najvažniji i najveći deo svakodnevne delatnosti. U laboratoriji se obavlja bakteriološka i mikološka dijagnostika iz svih kliničkih uzoraka prilikom sumnje na infekciju, standardnim metodama mikrobiološke tehnike a prema principima dobre laboratorijske prakse. Način dijagnostike zavisi od vrste uzorka i od traženog uzročnika (izolacija aerobnih i anaerobnih bakterija, direktni preparati, detekcija Chlamydia trachomatis DIF metodom, izolacija, kvantifikacija i antibiogram za bakterije iz roda Mycoplasma). Sastavni deo dijagnostike jeste određivanje osetljivosti mikroorganizama na antibiotike, koje se izvodi klasičnom disk- difuzionom tehnikom, zatim određivanjem minimalnih inhibtornih koncentracija antibiotika.

Sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija je drugi značajan deo mikrobiološke delatnosti. Ova delatnost obuhvata svakodnevne biološke kontrole sterilizacije, periodične kontrole ambijentalnih uslova, preglede osoblja na kliconoštvo i učešće u radu komisije za kontrolu bolničkih infekcija.

Laboratorija raspolaže savremnom opremom, testovima sertifikovanih svetkih proizvođaca i potrošnim materijalom za jednokratnu upotrebu.

U planu razvoja laboratorije je uvođenje molekularne dijagnostike (PCR) za HPV i ostale STD, kao i dobijanje sertifikata o kvalitetu.

5. GENETSKA LABORATORIJA

Lekar: Dr Ivana Joksić, specijalista pedijatar, citogenetičar

Molekularni biolozi: Iva Milačić, Mina Toljić

Genetska laboratorija je najmlađi odsek laboratorije. U okviru odseka primarna delatnost je citogenetska dijagnostika u trudnoći (amniocenteze, kordocenteze i biopsije horona). Moderna laboratorijska oprema je skoro kompletirana, a neophodan kadar završava praktičnu edukaciju. U toku 2013.godine nije bilo neuspelih ćelijskih kultura, a svi izdati rezultati su supervizirani. Vremenski period za izdavanje rezultata je 10 dana za kulture limfocita i 20 dana za kulture amniona, što je u skladu sa preporukama evropskog udruženja citogenetičara.

6. KABINET ZA TRANSFUZIJU KRVI

Šef: Dr Lenka Kostovska Mićević, specijalista transfuziolog, predsednik Bolničke transfuziološke komisije

Lekar: Dr Ivana Pešić Stevanović, specijalista transfuziolog, subspecijalista hematolog, klinički konsultant

Odgovorni tehničar: Slobodanka Milošević, transfuzijski tehničar

Transfuzijski tehničari: Vesna Jocić, Tamara Paris, Vesna Stanojčić, Ana Siljanović, Milica Glavinić, Bojana Vladimirov, Biljana Bojčetić Panovski

Laboratorija kao baza kliničkog rada sastoji se iz više odseka, koji su međusobno povezani, što je osnovni preduslov za kvalitetno funkcionisanje jedne klinike.

DELATNOST ODSEKA ZA TRANSFUZIJU KRVI
• Snabdevanje krvnim komponentima i derivatima
• Skladištenje, distribucija i rukovanje komponentama krvi
• Administracija u oblasti izdavanja i primene krvi /komponenata /derivata
• Monitoring i praćenje efekata transfuzije: očekivanih i neočekivanih
• Sprovođenje pretransfuzijskih laboratorijskih testova primalaca krvi/komopnenti.
• Testiranje, ispitivanje i evidentiranje neželjenih efekata terapije komponentama krvi/derivatima
• Prenatalno  imunohematološko ispitivanje trudnica (skrining, identifikacija i titar eritrocitnih antitela) 
• Dijagnostika urođenih i stečenih poremećaja hemostaze
• Dijagnostika urođenih i stečenih trombofilija
• Praćenje terapijske efikasnosti substitucione terapije
• Kontrola antikoagulantne terapije
• Uzimanje i konzervacija krvi za autolognu transfuziju
• Konsultativna delatnost u oblasti:
a) terapije krvnim komponentama /derivatima   
b) dijagnostike i lečenja poremećaja hemostaze i trombofilija
• Edukacija i naučnoistraživačka delatnosti u oblasti imunohematologije, komponentne terapije, hemostaze i trombofilije

SPISAK LABORATORIJSKIH ANALIZA  I  USLUGA
 
PRETRANSFUZIJSKA ISPITIVANjA
- Određivanje krvne grupe ABO i RhD ( metodom aglutinacije u tečnoj sredini, metodom u gelu i na pločici)
- Određivanje Rh fenotipa ( metodom aglutinacije u epruveti i metodom u gelu)
- Određivanje direktnog antiglobulinskog testa sa polispecifičnim i monospecifičnim test reagensima ( metodom aglutinacije u tečnoj sredini i metodom u gelu)
- Indirektni antiglobulinski test
- Odeđivanje prisustva antitela u plazmi metodom aglutinacije u tečnoj sredini i metodom aglutinacije u gelu (skrining antitela)
- Identifikacija antitela u serumu i plazmi metodom aglutinacije u tečnoj sredini i metodom aglutinacije u gelu
- Odeđivanje podgrupa A
- Određivanje titra prirodnih izohemaglutinina
- Utvrđivanje prisustva i titra hladnih aglutinina
- Određivanje titra imunih eritrocitnih aloantitela
- Dokazivanje prisustva iregularnog anti-A1
- Dokazivanje prisustva imunih anti-A i anti-B  u serumu novorođenčeta
- Elucija antitela sa eritrocita
- Adsorpcija prirodnih antitela iz seruma /plazme bolesnika
- Test kompatibilnosti između eritrocita davaoca i seruma/plazme primaoca
- Utvrđivanje prisustva hemolizina
- Određivanje fenotipa eritocitnih krvnogrupnih sistema P, MNS, Kell, Kidd, Duffy, Lewis
- Ispitivanje transfuzijskih reakcija
 
KOAGULACIJA
-        Određivanje protrombinskog vremena i INR (PT/INR)
-        Određivanje aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena (PTT/R)
-        Određivanje koncentracije fibrinogena ( Clauss)
-        Određivanje koncentracije D-dimera
-        Određivanje koncentracije antitrombina
-        Određivanje anti-Xa