Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
ODELJENJE APOTEKE

Načelnik:
dipl. farm. spec. Branko Petrović Telefoni:
011/2068418

email: petrovic.branko@gakfront.org
Farmaceutski tehničari: Nataša Radović, Daniela Kolarić, Bojana Gavranović
011/2644199; 2068241;

Odeljenje apoteke zaduženo je za nabavku lekova, medicinskih sredstava , sanitetskog materijala,  hemikalija, laboratorijskog materijala, sredstava za dezinfekciju, sirovina  i ambalaže potrebnih za rad klinike. Apoteka je odgovorna i za prijem, čuvanje i izdavanje, odnosno distribuciju  svih ovih dobara i davanje uputstava o njihovoj pravilnoj upotrebi.

Preciznije, u nadležnosti apoteke je i:

  • Nabavka, prijem, čuvanje i izdavanje lekova koji sadrže opojne droge
  • Nabavka, prijem, čuvanje i izdavanje lekova i medicinskih sredstava za procese veštačke oplodnje
  • Administriracija svih procesa nabavke – prijem robe, unos faktura, knjiženje odeljenjskih trebovanja
  • Planiranje potrebnih količina dobara i učestvovanje u složenim postupcima javnih nabavki
  • Izveštavanje o prometu dobrima kojima manipuliše kako interno tako i eksterno, relevantnim  institucijama
  • Upućivanje alerta  vezanih za lekove i medicinska sredstva
  • Informisanje o lekovima i medicinskim sredstvima i obezbeđivanje racionalne farmakoterapije radi lečenja, poboljšanja i održavanja kvaliteta života pacijenata, kao i kontinuirani proces poboljšavanja upotrebe lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava
  • Učestvovanje u racionalizaciji troškova za sprovođenje utvrđenih terapijskih protokola lečenja – implementiranje principa farmakoekonomije 
  • Izrada magistralnih preparata 

U cilju implementiranja savremenih stručnih i naučnih dostignuća, tim apoteke konstantno prati novine u oblasti farmakoterapije i kliničke farmacije i učestvuje u kontinuiranoj edukaciji i kliničkim studijama.
U slučaju da se na Klinici pojave neželjene reakcije na lek i medicinsko sredstvo, apoteke izveštava Nacionalni centar za farmakovigilancu.