Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      
ODELjENjE ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST

Načelnik:
Doc. dr Milena Papić-Obradović Glavna sestra:
VSS Ana Radivojević Telefoni:
011/2068-230

Na Odeljenju za naučno - istraživački rad obavljaju se aktivnosti iz oblasti pružanja zdravstvenih usluga pacijentima, istraživačke delatnosti i nastavno - naučne delatnosti.

U oblasti zdravstvene delatnosti vrše se konsultantski pregledi pacijenata sa posebnim akcentom na oblasti onkologije i ginekološke endokrinologije. Savetovaliste za adolescentnu ginekologiju koje vodi Doc.dr.Milena Papic-Obradovic naucni saradnik. Ambulanta za kolposkopiju Dr Jovica Milosevic i Dr Aleksandra Pikula.

Na ovom odeljenju se sprovodi ispitivanje i detekcija humanih papiloma virusa, uzročnika malignih bolesti na genitalnom traktu.

Konsultativni pregledi iz oblasti ginekološke onkologije i endokrinologije se takođe obave u značajnom broju.

U okviru rada odeljenja, određuje se hormonski status i uzimaju brisevi pacjentima u programu vantelesne oplodnje (VTO).

Lekari ovog odeljenja svoju aktivnost u pružanju zdravstvenih usluga sprovode i u saradnji sa drugim odeljenjima, obavljajući kolposkopske preglede, ultrazvučne preglede i učestvujući u programu ginekološkog skrininga (PGS).

U okviru istraživačke delatnosti na odeljenju se sprovode istrazivanja rane dijagnostike karcinoma grlica materice na bazi interakcije svetlosti i tkiva.

Doc.dr Milena Papić – Obradović naučni saradnik, je rukovodilac podprojekta pod brojem 41006 odobrenog od Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije 2011 – 2015. godine. Naslov: Razvoj novih metoda i tehnike za ranu dijagnostiku kancera grlića materice, debelog creva, usne duplje i melanoma na bazi digitalne slike i eksitaciono emisionih spektara u vidljivom i infracrvenom domenu.

PROJEKTI

TEMPUS Projekat:  BioEMIS, 530417-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR,Univerzitet u Beogradu. Projekat obuhvata obrazovne programe iz oblasti biomedicinskog inženjerstva u saradnji sa Univerzitetima iz Velike Britanije, Francuske, Finske i Slovenije. Doc. dr Milena Papić-Obradović je zadužena za kurikulume iz oblasti biomedicinskih nauka i rane dijagnostike kancera grlića materice. Projekat traje od oktobra 2012. do aprila 2016. godine.

Kao rezultat naučno istraživačkog rada na klinici prijavljeno je patentno rešenje primene OMIS za PAP- SKIN-0016-P60. Doc. dr Milena Papić-Obradović je koinventor patentnog rešenja prijavljenog u USA pod nazivom “Methods and systems for cervical cancer detection”.

Projekat:  TumorTrace 2014-2016: OMIS za PAP neobojene nalaze. Projekat obuhvata nove metode za karakterizaciju neobojenih PAP nalaza na bazi optomagnetne spektroskopije. Projekat se realizuje u saradnji sa BioCity naučno-tehnološkim inovacionim centrom iz Nottinghama i NanoPrimeCapital companije iz Londona. U 2015. godini očekuje se valorizacija istraživačkog rada i priprema za kliničke studije.

U januaru 2015. godine u okviru programa BioCity u Nottinghamu, Engleska, osvojena je prva nagrada kao najbolje rešenje skrininga, monitoringa i rane dijagnostike kancera grlica materice. Ova nagrada je dobijena na onovu rezultata istraživanja dobijenih u okviru rada odeljenja na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

LjUDSKI RESURSI

Pored načelnika Doc. dr Milena Papić-Obradović naučni saradnik, na odeljenju rade i dr Jovica Milošević i dr Aleksandra Pikula, jedna viša medicinska sestra i jedna medicinska sestra sa srednjom stručnom spremom.