Lokacija Kontakt Centrala: 011 / 2068 250
Pratite nas      

Prijem pacijenata se u urgentnim situacijama sprovodi bez dokumentacije, ali je dokumentaciju (zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu, medicinsku dokumentaciju i uput iz nadležnog Doma zdravlja) potrebno doneti do otpusta pacijenta.
Za maloletne osobe i osobe pod starateljstvom potrebna je saglasnost roditelja ili staratelja za intervencije te je izuzetno važno da se oni što pre jave u bolnicu nakon hitnog prijema bolesnika.

Za pregled na Klinici potrebno je priložiti:

  • Ispravan uput iz nadležnog Doma zdravlja, 
  • Overenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu 
  • Potvrdu o oslobađanju od participacije, ukoliko postoji osnov za to.

Ukoliko pacijent nema potvrdu o oslobađanju od participacije, ona se naplaćuje prema važećem cenovniku u skladu sa preporukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
Pacijentima se preporučuje da donesu prethodnu medicinsku dokumentaciju o bolesti zbog koje se dolazi (rentgenski snimci, laboratorijski nalazi, otpusne liste ranijih boravaka u bolnici i sl). 
Takođe se preporučuje da se uz dokumentaciju priloži i spisak lekova koje pacijent uzima ili da se, umesto spiska, ponesu kutije tih lekova. 
Ukoliko pacijent dolazi na ispitivanje trebalo bi da se sa svojim lekarom posavetuje u vezi sa uzimanjem lekova na sam dan dolaska na pregled.
Pacijentima se savetuje da dođu u pratnji bliskih osoba koje mogu biti od pomoći pri davanju informacija, a istovremeno mogu dobiti i preliminarne nalaze lekara u bolnici.

Preporučujemo Vam da sa sobom obavezno ponesete:  
•    Pribor za ličnu higijenu (četkicu za zube, sapun, peškir, itd...) 
•    Spavaćice (barem dve, izbegavajte pidžame) 
•    Donje rublje 
•    Kućni ogrtač 
Bolnica raspolaže bolničkim spavaćicama i papučama, ali se većina pacijenata oseća ugodnije u vlastitoj odeći. U dogovoru s lekarom možete tokom boravka koristiti i drugu prikladnu odeću (trenerke i sl.) pogodniju za odlaske na ispitivanja izvan bolesničke sobe. 
Vlastitu odeću pacijenti ne mogu koristiti na odeljenjima intenzivne nege i neposredno nakon hirurških zahvata. 
U dogovoru s osobljem odeljenja pacijenti koji duže borave mogu poneti radio i TV prijemnik, a dopušteno je i korišćenje mobilnih telefona.

Detaljan opis potrebne dokumentacije za intervencije koje pacijent obavlja na Klinici možete pogledati na stranici Pripreme za intervencije

Radno vreme
Ginekološko akušerska klinika ''Narodni front'' kao ustanova od posebnog drustvenog interesa sa najdelikatnijim zadatkom za zaštitu zdravlja majke i deteta, radno vreme je u svemu prilagodila korisnicima svojih usluga. 
Sem malog broj radnih punktova koji rade u jednoj ili dve smene klinika je otvorena svakodnevno od 00-24 časa, za zbrinjavanje svih stanja u ginekologiji i akušerstvu i neonatologiji. 
Ambulante 1 do 5 rade od 07 do 13 časova sa pacijentima. 
Ambulanta 6 (Centar za edukaciju od 07 do 17 časova). 
Ambulante 7 i 8 preuzimaju dežurstvo od 13 do 07 časova. 
Broj telefona dežurnih ambulanti je 011/2068-247
Vreme poseta
•    Nedeljom i praznikom posete su od 14 do 16 časova, ostalim danima od 14-15 časova
•    Posete pacijentima u apartmanima dozvoljene su svakog radnog dana i vikendom od 13-20 časova 
•    Akušerska odeljenja nemaju posete
•    U specijalnim uslovima Direktor izdaje propusnicu za posetu van redovnog vremena za posete. 
•    Posete su zabranjene samo u vanrednim situacijama i može ih zabraniti Direktor Klinike, Ministarstvo zdravlja i Gradski zavod za zaštitu zdravlja. 
Pravila Klinike
PUŠENjE NA KLINICI JE NAJSTROŽE ZABRANjENO 
UNOŠENjE HRANE PACIJENTIMA NIJE DOZVOLjENO
MOLIMO SVE POSETIOCE DA NA KLINIKU DOLAZE U PRIMERENOJ GARDEROBI 
KUĆNI LjUBIMCI NA KLINICI NISU DOZVOLjENI

Bolesnici koji leže na Klinici imaju po pravilu tri osigurana obroka:
07.30 - 08.30 DORUČAK
11.45 - 13.00 RUČAK
17.45 - 18.30 VEČERA 
Bolesnici s dijabetesom, bolesnici na pojačanoj ishrani i drugim dijetetskim režimima imaju i dva međuobroka:
09.45 - 10.15  JUTARNjA UŽINA
15.45 - 16.00  POSLEPODNEVNA UŽINA 
Hrana namenjena pacijentima se sprema u centralnoj kuhinji Klinike. Hrana se raspoređuje na servirna kolica i tako se doprema do odeljenja. Na odeljenjima servirke raznose i vrše podelu obroka po sobama.
Dijetetičar kontroliše porcije hrane prema ordiniranoj dijeti, tamo gde je to potrebno. 
Ishrana pacijenata određena je u skladu s dijagnozom, pa se za dodatno uzimanje hrane izvan bolničkih obroka preporučuje savetovanje sa ordinirajucim lekarom.

(Informacije o bolesti, ispitivanjima i intervencijama)
Prijem u bolnicu pacijent uobičajeno dogovara s određenim lekarom, čija je obaveza da već pre prijema u bolnicu pruži osnovne informacije o mogućim medicinskim intervencijama. 
U toku boravka pacijent može da zatraži dodatne informacije ukratko u toku vizite, odnosno u vremenu dogovorenom za davanje informacija. 
Obaveza lekara koji Vas vodi je da Vas informiše o vašoj bolesti i o svim zahvatima i intervencijama koje će se sprovesti. Informacije o vašoj bolesti lekar može dati i vašim najbližim rođacima ukoliko Vi to dozvolite. Informacije telefonom daju se iskljucivo najbližim rođacima.
Najveći deo ispitivanja sprovodi se u radnom vremenu, odnosno između 07:00 i 15:00 časova te Vas stoga molimo da to vreme provodite u sobi, a eventualne šetnje bolnicom dogovorite s medicinskim osobljem u poslepodnevnim satima. 
Tokom boravka, Kliniku nije dozvoljeno napuštati (čak ni na kraće vreme) bez prethodnog dogovora s vašim lekarom. Ukoliko boravak prekidate na vlastiti zahtev potrebno je potpisati odgovornost za moguće posedice prekida lečenja. Na ispitivanja u drugoj ustanovi pacijenti se po pravilu upućuju u pratnji medicinskog osoblja. 
Klinika je nastavna baza Medicinskog fakulteta i više i srednje medicinske škole, te su često pri pregledima i intervencijama prisutni studenti. Molimo Vas da uzmete u obzir da je iskustvo ključni deo medicinske edukacije.
U vašu medicinsku dokumentaciju uključena je često i foto-dokumentacija (fotografija obolelog dela tela, fotografije zahvata i sl.) koja se koristi isključivo u medicinske, naučne i nastavne svrhe. 
Za informacije vezane za smeštaj u sobi, higijenske potrebe, novonastale smetnje i sl. molimo da se obratite medicinskom osoblju na odeljenju koje će po potrebi o tome obavestiti vašeg lekara. 
Molimo Vas da se pridržavate uputstava medicinskog osoblja, da ne uzimate hranu niti piće ukoliko je zatraženo da budete natašte, a posebno da ne uzimate nikakve vlastite lekove koji nisu prepisani na bolesničkoj listi. 
Ukoliko slučajno primetite da niste u odgovarajuće vreme dobili lek prepisan na listi upozorite medicinsko osoblje

Otpuštanje sa Klinike se po pravilu planira te Vas molimo da pravovremeno obavestite porodicu da se pripremi za vaš izlazak sa Klinike
Sanitetski prevoz kod otpusta naručuje osoblje Klinike
Molimo Vas da pre otpusta pažljivo saslušate uputstva lekara za dalje lečenje
Otpust sa Klinike vrši se po pravilu od 8:00 do 12:00 časova, o čemu će pacijent biti blagovremeno obavešten na matičnom odeljenju. 
Prilikom otpusta bolesnik ili pratnja bolesnika dužni su da na recepciji Klinike (šalter za otpust u suterenu) potpišu račun koji se prosleđuje ZZSO i da preuzmu otpusnu listu. 
Pri otpustu se vraća sva medicinska dokumentacija podnesena pri prijemu.
Dokumentacija o ispitivanjima izvršenim u toku boravka ostaje u bolničkoj dokumentaciji, a po potrebi se izdaju kopije nalaza
Otpusnu listu uručuje administrativni radnik pri otpustu ili se eventualno dostavlja poštom
Otpusnu listu je potrebno doneti pri kontrolnim pregledima

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 20 Statuta Ginekološko-akušerske klinike "Narodni front", u postupku utvrđivanja cena zdravstvenih usluga koje ne padaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, a u skladu sa odredbama čl. 20 Odluke o sadržini i obimu zdravstvene zaštite (Sl. glasnik RS, br. 44/99), Upravni odbor je dana 27.02.2004. i 18.11.2004. i 19.05.2005. godine, kao i 26.8.2014. godine doneo odluku kojom su utvrđene cene zdravstvenih usluga za lečenje neosiguranih lica, lica bez uputa, lica koje se leče na sopstveni zahtev, kao i stranih državljana.

Navedene cene počele su da se primenjuju od 1.9.2014. godine.

Cenovnik možete preuzeti ovde

Plaćanja participacije za zdravstvene usluge za koje je predviđeno plaćanje iste (npr. pregledi kod izabranog lekara, lekovi za koje se plaća fiksna participacija od 50 dinara, laboratorijske analize, rehabilitacija, procentualno učešće u ceni implantata, medicinsko-tehničkih pomagala...) oslobođene su određene kategorije građana. 

Plaćanja su oslobođeni ratni vojni invalidi, civilni invalidi rata, slepa lica i trajno nepokretna lica, lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, dobrovoljni davaoci krvi  koji su krv dali deset i više puta (oslobođeni trajno) ,a oni koji su krv dali manje od deset puta u roku od 12 meseci posle svakog davanja krvi. Dobrovoljni davaoci su oslobođeni plaćanja participacije za zdravstvene usluge za koje je predviđeno plaćanje, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko–tehnička pomagala i implantate.

Plaćanja participacije takođe su oslobođene  i druge socijalno ugrožene kategorije koje ne plaćaju zdravstveno osiguranje, već se njihovo zdravstveno osiguranje finansira iz budžeta Republike Srbije (građani osigurani kao nezaposlena lica, izbegla, raseljena i prognana lica, lica starija od 65 godina života bez ostvarenog prava na penziju, lica romske nacionalnosti...i druge kategorije socijalno ugroženog stanovništva).

Osim ovih kategorija, plaćanja participacije oslobođeni su i svi građani i članovi njihovih porodica čiji mesečni prihodi ne prelaze propisani cenzus za oslobađanje od plaćanja participacije.

Da bi osiguranik koji živi sam ostvario pravo na oslobađanje od participacije, potrebno je da njegov mesečni prihod ne prelazi iznos minimalne zarade u Republici uvećan za 30 odsto.

Ukoliko osiguranik živi sa članovima porodice, on i članovi njegove porodice mogu biti oslobođeni plaćanja participacije, ako ukupni mesečni prihod po članu porodice ne prelazi minimalnu zaradu u Republici.

Da bi osiguranik ostvario pravo na oslobađanje od plaćanja participacije za sebe i članove svoje porodice, neophodno je da svojoj filijai/ispostavi RFZO podnese zahtev na obrascu UP1 koji dobija u matičnoj filijali, kao i dokaze o visini svojih i prihoda ostalih članova porodice. Ukoliko primanja ne prelaze propisani cenzus, filijala izdaje potvrdu za oslobađanje od plaćanja participacije UP2.  Kako bi osiguranik bio oslobođen plaćanja participacije, neophodno je da prilikom odlaska u zdravstvenu ustanovu priloži i potvrdu o oslobađanju.

Detaljnije informacije i dokumenta možete preuzeti na saju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

 

Pri zakazivanju termina za histeroskopiju, dobićete i detaljne instrukcije (napismeno) šta je potrebno pripremiti od analiza.

Ukoliko od Vašeg ginekologa iz Doma zdravlja dobijete uput, možete kod nas obaviti uzimanje cervikalnog i vaginalnog brisa. Bakteriološke analize se naplaćuju svima, osim trudnicama i pacijentkinjama koje su u programu za VTO.(vantelesnu oplodnju). Cena bakterioloških analiza je ukupno 3000din i možete platiti na našoj blagajni gotovinom ili platnim karticama.

Kolposkopiju i papa test možete zakazati u Ambulanti kolposkopije K1, broj telefona 011/2068-333

Uzimanje cervikalnog i vaginalnog brisa možete obaviti u Ambulanti koposkopije K2, broj telefona 011/2068-276

Pacijentkinje koje su u programu vantelesne oplodnje uz uput ne plaćaju uzimanje briseva na Naučnom odeljenju, telefon 011/2068-230

Ukoliko su Vam potrebni i brisevi i bakteriološke analize, molimo Vas da pre kolposkopije tj pregleda obavezno to napomenete, zbog redosleda uzimanja uzorka.

Rezultati bakterioloških analiza su važeći 6 meseci, dok je za cervikalni i vaginalni bris rezultat važeći mesec dana.

Procedura vantelesne oplodnje (VTO) je individulana i zavisi od niza faktora.

Pacijentkinja ima obavezu da se javi pre svega svom ginekologu u regionalnom domu zdravlja, gde joj se daju detaljna uputstva za pripremu samog  postupka. Nakon toga odlazi  na prvostepenu komisiju u regionalnoj filijali RFZO. Kada prođe ovu prvostepenu komisiju gde se izjasnila gde želi da obavi VTO, onda dolazi na drugostepenu komisiju u ustanovu za koju se izjasnila, gde se obavezno pacijentkinji uradi vaginalni ultrazvučni pregled, a muškom partneru uradi spermogram. Lekari koji se bave vantelesnom oplodnjom tada pregledaju medicinsku dokumentaciju i analize i nakon toga donose odluku da li se može obaviti proces VTO ili je neophodno uraditi neke dodatne analize ili hirurška intervencija

Nakon drugostepene komisije ako je dobila potvrdu i rešenje na ovoj komisiji o uključenju u proces, naredni poziv čeka iz RFZO. Kad dobije poziv RFZO  javlja se ponovo u ustanovu gde je dodeljena radi započinjanja procesa.

Obavi se prva konsultacija, gde se vrši ponovni uvid u dokumentaciju, i po svim tim medicinskim parametrima tim lekara odlučuje kada započinje hormonsku terapiju, koja je po protokolu individualna za svaku pacijentkinju.  Koji će se protokol primeniti zavisi od individualnih medicinskih parametara.

Tokom hormonske terapije pacijentkinja više puta dolazi na vaginalni ultrazvučni pregled(folikulometrija - meri se rast folikula) i svakodnevno vađenje krvi na određivanje vrednosti hormona.

Na hormonalnu terapiju pacijentkinje lepo reaguju, jer povećan nivo estradiola čini da se one lepo osećaju.

Kada nalazi folikula i hormona pokažu određeni nivo rasta tada se zakazuje aspiracija folikula. To je hirurška intervencija tokom koje se vade jajne ćelije. Aspiracija se radi u kratkotrajnoj intravenoznoj anesteziji, i krajnje je komforna i prijatna za pacijentkinju. Pri aspiraciji folikula dobijaju se jajne ćelije. Suprug istog dana daje uzorak (muške polne ćelije). Zatim, biolozi u laboratoriji od jajnih ćelija i spermatozoida, u specijalnim uslovima prave embrione,odnosno male bebe. Posle nekoliko dana, od dva do pet dana, radi se embriotransfer. To je bezbolna procedura i tada se embrion-mala beba ubacuje u matericu žene. Istog dana se pacijentkinja  otpušta kući i daju joj se uputstva za dalju terapiju do trenutka vađenja krvi na analizu vrednosti hormona beta HCG. Tada joj tim lekara saopštava da li je bila uspešna vantelesna, odnosno da li je ostvarena trudnoća. Ukoliko je pacijentkinja trudna nastavlja sa određenom terapijom i dolazi na sledeću kontrolu u 7-oj nedelji trudnoće, kada se ultrazvučnim pregledom  potvrđuje trudnoća i konsantuje srčana radnja bebe. Tada se savetuje da vođenje trudnoće nastavi u savetovalištu za trudnice.

Pacijentkinje kod kojih nije uspeo proces VTO imaju pravo da ponove proceduru, nakon nekoliko meseci pauze.